Home

Förstudie Tillväxtverket

Regionsamordning - maj 2020 | IUC Sverige

För att er ansökan ska komma till Tillväxtverket behöver ni följa ett antal steg i e-tjänsten. Läs den stegvisa guiden om hur er ansökan kommer till Tillväxtverket. Guide för e-tjänsten. I guiden hittar ni information om fullmakter, vad som finns på Mina sidor och annat innehåll kring er ansökan Ansök om medel för att göra förstudier i Västsverige. Sista ansökningsdag: 31 oktober 2021. Nu är det öppet för regionala aktörer att ansöka om att göra förstudier inom Regionalfonden i Västsverige. Ansökningarna kan göras inom samtliga tre insatsområden Det finns särskilda krav på en sökande organisations förmåga att förvalta sådana projekt. Läs mer om Finansieringsinstrument. Förstudie, en förstudie kan omfatta max 9 månader och ni kan få max 400 000 kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om Förstudier Förstudie om företagens digitalisering på uppdrag av Tillväxtverket Lexicon genomför en förstudie för att lyfta lokalt näringsliv i Stockholmsregionen i samarbete med Tillväxtverket. Förstudien omfattar sju branscher i regionen Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram

Förstudie som ska redovisa en klumpsumma. När ni lämnar in slutrapporten för en förstudie som ska redovisa en klumpsumma ska ni bifoga: Ett underlag som besvarar de frågeställningar som framgår av ert beslut om stöd. Ni kan även välja att besvara frågeställningarna direkt i slutrapporten under punkten 12 50% finansierar Tillväxtverket genom medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden, resterande 50% finansieras av Vetlanda kommun och fem företag från det lokala näringslivet - Elitfönster, OBOS, Beslag & Metall, Holsby Metall och Hydro Extrusion. Förstudieperioden pågår mellan den 1 september 2020 till 31 januari 2021 Additive Manufacturing Förstudie; (Höjd digital kompetens -Värmland), finansierad av Tillväxtverket, för att väcka intresse och ge stöd och verktyg för att underlätta för SME, syftet är att synliggöra hur AM tekniken är kopplad till företagets affärsmodell

Enligt Tillväxtverket rapport Kompetensförsörjning och kompetensbehov (2016) är hotell- och restaurangbranschen den bransch som förefaller ha störst kompetensbehov (se figur nedan) förefaller de närmaste åren sommaren 2019 en ansökan till Region Gävleborg och Tillväxtverket om finansiering av en förstudie inför ett tänkt tioårigt program med arbetsnamnet Energioptimerat hamnkluster. Hösten 2019 beviljades finansiering och en förstudieledare rekryterades. Förstudien startade 1 februari 2020. 1.2 Syft Förstudie samverkan i bygg- och fastighetssektorn Förstudie Vätgas och energilagring Grön Agenda - Resurseffektivt och klimatsmart byggande och förvaltning i praktike Förstudie - Kompetensförsörjning.. 1 1. Inledning/bakgrund inledde Tillväxtverket och Region Gotland en processinriktad dialog med huvudaktörer som pekats ut i utredningen Förstudie om digital dialog. Samhällsbyggnadsförvaltningen beviljades under våren 2020 ny EU-finansiering av Tillväxtverket för en förstudie om hur den digitala dialogen med näringsliv, boende och besökare kan förbättras

Ansök om stöd - Tillväxtverke

Källa: Nationell samordning för att stimulera tillväxt i livsmedelsbranschen (Förstudie, Tillväxtverket) Exempel på små och medelstora gasellföretag Omsättning (2007-2014) Anställda Anställda (2007-2014) Bars Production i Gråbo AB +732% 22 +17 Havets Skafferi i Kode AB +438% 10 +7 Dalsjöfors Kött AB +326% 218 +16 Förstudien har genomförts av Cecilia Boström Konsult tillsammans med Encounter AB, Karin. Gagner konsult och Kontigo AB på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län. Program FKF administreras av Tillväxtverket och i uppdraget till regionförbund (eller länsstyrelser Förstudien har bemannats dels av personal från Riksarkivet, dels av medlemmar från fem deltagande myndigheter, nämligen Bolagsverket, Tillväxtverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen samt SKL (Sveriges kommuner och landsting). [PDF] Rapport förstudie e-arkiv och e-diariu Med hjälp av Tillväxtverket är nu en förstudie igång, där man ser över möjligheten att konvertera de gamla dieseldrivna skärgårdsbåtana Tillväxtverket har bedömt att ansökan är förenlig med tillämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser, samt uppfyller obligatoriska urvalskriterier och principer för projekturval. Tillväxtverket har stämt av förstudien med regionalt utvecklingsansvariga i berörda län och de har tillstyrkt denna förstudie

Stockholms universitet genomförde under 2018 på uppdrag av Tillväxtverket en förstudie avseende behov av entreprenörskapsfrämjande insatser bland nyanlända och utrikesfödda akademiker. Syftet var att utreda målgruppens behov och förutsättningar att ta steget mot entreprenörskap samt vilken rol Förstudie Besöksnäring och Kultur Hållbara Gotland Av Science Park Gotland på uppdrag av Region Gotland och Tillväxtverket. Hösten 201 Inledningsvis gjordes en förstudie för att kartlägga hembygdsrörelsens förutsättningar för att stärka sin position inom besöksnäringen och sin attraktionskraft för tillresta besökare. Förstudien gav positiva resultat och visade tydligt att hembygdsrörelsen har potential att ta större plats inom besöksnäringen Sjöbo kommun beviljas över 300.000 kr från Tillväxtverket för att genomföra en förstudie av ett Innovationscenter för landsbygden. Innovationscentret ska med..

Stiftelsen Jamtli har beviljats anslag från Region Jämtland Härjedalen (RJH) och Tillväxtverket (TVV) för en förstudie av förutsättningar inför planering och byggande av en Ekoby, ca 10 hus, i Östersund, nära Jamtliområdet. Förstudien genomförs under tiden augusti 2019 till och med april 2020 Finansiärer Våra uppdrag och projekt är delvis offentligt finansierade. Europeiska Sociala Utvecklingsfonden Finansierar Automation & Robotik. VINNOVA Finansierar Produktionslyftet och Läs me

Förstudie för en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data Jordbruksverket ska precisera ett eller flera konkreta lösningsförslag som fokuserar på en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data för effektivare processer, produktutveckling, optimering av befintliga produkter och tjänster Tillväxtverket har beslutat att bevilja förstudien SMART Industri - förstudie Västernorrland. I förstudien kommer industriföretagens behov av digitalisering som en del i sin verksamhetsutveckling att kartläggas. De företag som inte hänger med när andra digitaliserar sina verksamheter riskerar att hamna på efterkälken och slås ut

Utlysningar - Tillväxtverkets samtliga - Tillväxtverke

 1. Förstudie - Grönt driv är guld värt. Tillväxtverket Skapar bättre förutsättningar för företagande. Swedish Cleantech På Swedish Cleantech hittar du svenska miljöföretag. Enterprise Europe Network Nätverket som tar Europa till företagen
 2. Stödet finansieras av Sinf tillsammans med den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beviljat av Tillväxtverket för förstudie av ägarskiften i Stockholms län. Det innebär att Stockholmsföretag just nu får rådgivning bl. a av jurister kostnadsfritt. Filed under: Svensk Ekonom
 3. Sinf satsar nu på att ge kostnadsfritt stöd till företagen genom en satsning med delfinansiering beviljat av Tillväxtverket. Det handlar om att rädda tusentals jobb och det är bråttom. Allt fler åldrande företagare i små och medelstora företag skjuter den komplexa frågan om ägarskifte framför sig. Cirka 100 000 företag i Sverige har ägare som är 65 år och äldre

Förstudie för att digitalisera arkiv. Tillväxtverket bidrar med 372 435 kronor och Region Jämtland-Härjedalen med samma summa. Alltmer information kommer till kommunerna i digital form. Det ställer nya krav på lagring och gallring samtidigt som efterfrågan ökar Förstudie Hallstaberget. Arbetet med att utveckla Hallstaberget har börjat. Med stöd från bland annat Tillväxtverket genomför Sollefteå kommun nu en förstudie för att kartlägga hur Hallstaområdets attraktionskraft kan stärkas och området utvecklas En arbetsgrupp med representanter från myndigheterna tar fram en förstudie som syftar till att synliggöra hur en nationell samordning av finansiering och kunskapsstöd inom hållbar stadsutveckling skulle kunna ta form och med förslag på hur ett långsiktigt kunskapsstöd kan säkerställas

Olika typer av plastikkirurgi — plastikkirurgi är

3 Tillväxtverket.se. Mittuniversitetet Besöksnäringscollege Härnösand Kommun 3 Idén om att etablera ett besöksnäringscollege i samverkan mellan arbetsmarknad, I en förstudie skriven av Regionförbundet i Örebro4 anses besöksnäringscollege stå för:. Digital kvittohantering - förstudie Statens servicecenter fick hösten 2017 i uppdrag av eSams styrgrupp att genomföra en förstudie om digital kvittohantering. Förstudien har Tillväxtverket har i en rapport 2016. 1 konstaterat att det främst ä

Så fyller ni i ansökan om stöd - Tillväxtverke

• Tillväxtverket har under 2016-17 analyserat samtliga regionala utvecklingsstrate-gier (RUS) med fokus på miljödriven näringslivsutveckling samt länsstyrelsernas rapportering av länens klimat- och energiprogram till Energimyndigheten. • Tillväxtverket och Energimyndigheten har genomfört en förstudie (i 10 regioner Processen är uppdelad i två steg med en inledande förstudie som har som mål att ta fram en projektplan för en större studie som med förstudien som grund utvecklar innovation och konkurrenskraft i ett antal värdekedjor med sikte på 2025. 2021 som på beställning av Tillväxtverket kartlägger små och medelstora företag inom. Åtgärden redovisades till Regeringskansliet och Tillväxtverket den 25 februari 2021 med Jordbruksverkets diarienummer 3.2.11-08146/2020. Förstudie för ett nationellt kunskapsnav Jordbruksverket föreslår att ett nationellt kunskapsnav inrättas vid RISE för att stärka animalieproduktionens kunskaps- och innovationssystem. Kunskapsnavet MOBEVI, Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka, var en förstudie som genomfördes av Region Västerbotten i samarbete med masterstudenter från Designhögskolan. Projektet finansierade av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten. Projektorganisation Bakgrund. Förstudien Framtidens kollektivtrafik på landsbygden vill hitta nya innovativa sätt att resa med kollektivtrafik på landsbygden. De kommuner som deltar i förstudien har efterfrågat kostnadseffektiva och koldioxidsnåla alternativ, där låga kostnader betonats som en viktig faktor för att säkerställa att kollektivtrafiken på landsbygden ska kunna finnas kvar

Förstudie 2019 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2020 Region Blekinge Förstudie av regional utveckling i Region Blekinge . 1 Innehåll via Tillväxtverket Nationella program och statliga anslag från myndigheter Ex. Kulturrådet och Trafikverket Regionala EU-program Ex. regionalfond- oc Hållbart byggande. Här hittar du projekt som syftar till koldioxidsnålt och energieffektivt byggande och förvaltning. Projekten kan även handla om främjande av miljöteknik och insatser som stärker företag och offentlig sektor som beställare av tjänster och produkter Förstudie med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket har beviljat Bromölla kommun stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till ett förstudieprojekt kring digitala tjänster

Nu har du chansen till helt kostnadsfritt i närtid få ägarskifteshjälp. Sinf är ett kunskapsstöd till Tillväxtverket och har nu beviljats stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att hjälpa er som behöver/genomgår eller har genomgått ägarskifte Förstudie Hållbara Gotland Digitalisering Av Science Park Gotland på uppdrag av Region Gotland och Tillväxtverket. Hösten 201 Under 2019 genomfördes en förstudie med syfte att utreda områdets utvecklingsmöjligheter i stort. Därefter lämnades en ansökan till Tillväxtverket i slutet av 2019 om ett genomförandeprojekt som skulle öka Höga Kustens attraktionskraft genom ny infrastruktur till Skulebergets topp. Projektet beviljades 38 miljoner kronor

Förstudie om företagens digitalisering på uppdrag av

Region Blekinge - Förstudie Främja Kvinnors Företagande 4(50) Kontigo AB 2012.09.04 1. Om uppdraget 1.1 Bakgrund och syfte Regeringen har under perioden 2011-2014 avsatt 400 mkr i programmet Främja Kvinnors företagande, som administreras via Tillväxtverket. De mål som formulerats för programmet och dess insatser är Stödet finansieras av Sinf tillsammans med den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beviljat av Tillväxtverket för förstudie av ägarskiften i Stockholms län. Det innebär att Stockholmsföretag just nu - får rådgivning bl. a av jurister kostnadsfritt

Tillväxtverket - Startsida Tillväxtverke

Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning - Tillväxtverke

Förstudien finansierades av Tillväxtverket, Region Kronoberg, Volvo CE, Växjö Energi och Växjö kommun. Länkar. Det är viktigt att utvecklingen fortsätter, även efter denna förstudie, med arbete på olika nivåer, samverkan mellan flera aktörer, kunskapsökning och medfinansiering från olika håll Skuleberget har i urminnes tider fascinerat människor och det mytomspunna berget har utvecklats till ett värdefullt nav för besöksnäringen i Höga kusten. Ett arbete pågår nu för att lyfta området till att bli Sveriges bästa friluftsdestination Förstudie för planering och byggande av en Ekoby i Östersund. Ett projekt inom Stiftelsen Jamtli i samverkan med Mittuniversitetet, Östersund. Datum: 20190723 1 SAMMANFATTNING Stiftelsen Jamtli har beviljats anslag från Region Jämtland Härjedalen (RJH) och Tillväxtverket (TVV) för en förstudie av förutsättningar inför. Det vi fått genom Robotlyftet är möjligheten att göra en ordentlig förstudie. Om vi väljer att gå in i ett robotiseringsprojekt, så är vi bättre beställare än vi skulle ha varit innan. Vi kan mycket tydligare beskriva vad vi vill ha, och undvika dyra fallgropar, säger Jan Oscarsson. Ewa Thylen, tillväxtverket I denna förstudie kommer vi att undersöka hur digital innovation kan stärka affärsnyttan för er inom de kulturella och kreativa näringarna i Västra Götaland. Projektet utgår från det behov som projektorganisationerna ser hos KKN- företagarna

• Tillväxtverket: Anna Eldestrand Kartläggningen av pågående arbete inom forskningen är Johanna van Schaik Dernfalk vid Formas huvudförfattare till (bilaga 1). Motsvarande kartläggning av pågående arbete inom bransch/näringsliv har i grunden skrivits av Eva Eriksson och Isabelle Uhno vid Macklean (bilaga 1) Tillväxtverket har beviljat stöd till en förstudie under utlysningen Främja enkla jobb och enklare vägar till jobb, vilken syftar till att skapa anställningar genom utbildning och färdiga anställningar i förväg för nyanlända inom järnväg Nu går Linköpings universitet och Norrköping Science Park ihop för att öka farten ytterligare av de företag som etableras inom området tryckt och organisk elektronik. Projektet, som går under namnet HOPE (Home of Organic and Printed Electronics), inleds nu med en förstudie genom medfinansiering från Tillväxtverket Hösten 2014 genomfördes en förstudie om hur det samiska näringslivet skulle utvecklas. I tre månader jobbade två projektanställda med förstudien Sametingets strategiska näringslivsutredning Syftet med Robotlyftet är att få fler mindre och medelstora tillverkande företag att investera i automationsteknik och robotar. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra denna satsning. Robotlyftet omfattar finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter som ska stärka tillverkande företags kunskap och nätverk inom automation. Certifierade.

Utifrån detta väcktes förslaget om att genomföra en förstudie om hur dessa kvaliteter och styrkor kan förstärka varandra och bidra till utvecklingen i nordost. Utveckling Nordost AB har varit projektägare, med finansiering från Göteborgs Stad och EU:s regionala strukturfond genom Tillväxtverket under 2013. Syfte och må Tillväxtverket har också medfinansierat en förstudie kring en nationell databasinfrastruktur för Sveriges lantbruk. Vilka möjligheter har ni att stödja regionala projekt? - Just nu pågår ett stort arbete med att skriva regionala program runt om i landet Förstudie om införande av gemensamt e-arkiv inom Skåne Nordost är ett projekt finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom Tillväxtverket samt kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge Förstudie och seminarium (Samtrafiken). Rapportförfattare, Nationell kartäggning inom turism- och rekreationscykling (Tillväxtverket). Förslag på organisation för att framgångsrikt samordna, driva och utveckla Näckrosleden som nationell cykelled (Region Sörmland)

Myndighet Tillväxtverket Näringsdepartementet Ändringsbeslut 2011-02-03 Vinnova ska i detta arbete, där det är relevant, utgå från den förstudie (I2019/01685/D) myndigheten tagit fram inför etablerandet av digitala innovationshubbar Förstudie En förstudie kring hur visionen om ett framtida nationellt gastronomiskt center i Sverige kan förverkligas. Innehållet i förstudien bygger på intervjuer och samtal med ett 60-tal personer från restaurang, livsmedelsföretag, food tech, bransch-organisationer, myndigheter, akademi och forskning med flera Hantverksbryggerinäringens samverkan och betydelse för små och medelstora företags tillväxt på Gotland - en förstudie KLIENT: Region Gotland & Tillväxtverket UPPDRAG: Förstudien avser skapa en förståelse för var de gotländska hantverksbryggerierna står avseende samverkan internt (mellan hantverksbryggerier) och externt (med offentliga regionala aktörer och övriga.

Adopticum har drivit en förstudie finansierat av PiiA där man samlat en grupp industriella företrädare bestående av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Boliden Rönnskär samt Norra Timber Kåge såg.Syftet med förstudien var att undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik En gemensam identitet Platsvarumärket är vår gemensamma beskrivning av hur vi vill att platsen Vilhelmina ska uppfattas av så väl Vilhelminabor som vår omvärld. Med platsen Vilhelmina menas hela det geografiska området inom Vilhelmina kommungräns. Målet med en gemensam beskrivning och identitet. Robotlyftet från Tillväxtverket Vi hjälper dig att påbörja eller vidareutveckla din automationsresa. Vi vet att ibland kan steget mot automation kännas stort och nästan omlöjligt att ta Genom att skapa en förinkubator inom digitala medier, är målet i förlängningen att stärka nyföretagande och bärare av idéer så att dessa idéer kan kommersialiseras och nå ut på marknaden. Tillväxtverket har meddelat att man beviljar 1,6 miljoner kronor i strukturfondsmedel till en förstudie. Projektet drivs av Medea på Malmö högskola tillsammans med Media Evolution I juni månad beviljades Region Kronoberg 298 200 kr, från Tillväxtverket, för genomförande av en förstudie i syfte att utveckla regional samverkan för fler och Kallelse Utskriftsdatum: 2016-11-18 Utskriftsdatum: 2016-11-18 växande arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Sunnes kommunalråd Kristina Lundberg (C) aktualiserade nyligen problemet med att Tillväxtverket har svårt att hinna med normala investeringsstöd på grund av coronapandemin. Det här fick värmländske riksdagsledamoten Daniel Bäckström (C) att ta upp frågan med berörd minister Uppdrag om förstudie inför programmet för ett digitalt Europa. Publicerad 29 maj 2019. Vinnova kommer att samverka med Tillväxtverket samt föra en nära dialog med en rad aktörer och myndigheter, bland annat de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna,. Förstudieprojektet Förstudie Energidatabas avser att undersöka behovet av en samlad energidatabas för företag, tillsynspersonal och andra aktörer som arbetar med företagens energianvändning. Tillväxtverket Skapar bättre förutsättningar för företagande Vi inväntar svar från Tillväxtverket i början av juni för finansiering av den resterande delen. > RJH Slutrapport förstudie Morgondagens Medarbetare. Andreas Edholm, JHT. > Slutrapport för EU-projekt Morgondagens Medarbetare. Andreas Edholm, JHT. Pressrum. Reseinspiration För att bibehålla kvalitet och relevans i turismstatistiken genomför Tillväxtverket ett löpande kvalitets- och utvecklingsarbete

Teknikens hus - förstudie Nuva

Förstudie i förutsättningar och behov av IUC i Västernorrland IUC är ett nationellt nätverk med syfte att utveckla SME-företag inom innovation och tillverkning. Detta sker genom en samverkan mellan industri, forskningsinstitut, akademi samt regionala och nationella organisationer och myndigheter Förstudie till behovsanalys över naturturismutbildningar CNV, och Therese Lindberg från Tillväxtverket, vägledde mig vid flera tillfällen. Studien baseras på en identifikation av kompetensbehoven och utbudet av utbildningar inom de tre målgrupperna; 1

Additive Manufacturing Förstudie IUC Sverig

Tillväxtverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén tillfälle att yttra sig, med stöd av 4 kap. 48 § och 6 kap. 8 § förordningen (1994:1716) Projektstöd för lantrasföreningar. Tillväxtverket, attesterande myndighets arbete med upprättande av utgiftsdeklaration m.m. (Dnr 60-200/2011) Uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur. Tillväxtverket ska samlat redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 29 januari 2021. Stäng. Uppdrag att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning Tillväxtverkets ambition är god men myndigheten misslyckas när viktiga regler kring korttidspermittering och lärlingar ska göras tydligare. Företag tvingas välja mellan coronastöd och att anställa lärlingar - det drabbar ungdomarna och kommer påverka klimatomställningen

Hållbart byggande - Klimatsyn

Förstudie - Kompetensförsörjnin

Skatteverket, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och SKL ska återkomma med ett kompletterande förslag om eventuella avgränsade lösningar för att komma vidare i avvaktan på undanröjande av juridiska hinder och en mer långsiktig lösning. Avrapporteras i september 2017. 1.2.4 Information om näringsidkare oavsett organisationsform - klar Strukturfondspartnerskapet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Småland och Öarna Sammanträdesdatum Sida 2013-12-04 1 (45) Tid Onsdag den 4december 1 0.00 - .2 Plats Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Beslutande Ledamöter Leif Larsson, ordförand Projektet startade 2019 som en förstudie i förgasanläggningen vid Kappa i Piteå. Efter stöd från bland andra Tillväxtverket har det förlängts till 2022

Förstudie om digital dialog - Region Gotlan

Tillväxtverket arbetar för att stärka svensk besöksnäring och skapa de förutsättningar som krävs för att företagen ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt Frida, projektledare Förstudie 55ºN. Avslutad förstudie 2 november Avslutad förstudie. Nu har vi slutrapporterat till Tillväxtverket enligt deras kriterier och på deras mall (som har vissa begränsningar rent estetiskt). Avslutande aktiviteter

Livsmedelssektorn i Västra Götalan

Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för perioden 2017 - 2019 med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. På många håll i landet har IUC-bolagen sedan tidigare ett samarbete med Produktionslyftet Under 2017 gjordes en förstudie ang behovet av ytterligare utbyggnad med ett eller två spår till vid Gammelstad kombiterminal, detta som en ersättning av de spår som skulle försvinna från Luleå bangård. Luleå kommun har ansökt och fått beviljat stöd från Tillväxtverket

Hållbart vattenbruk vid Blått centrum Gotland - Campus

Förstudie Främja Kvinnors Företagande Kalmar län

Studien har gjorts utifrån ett urval av 14 projekt utifrån en lista på 113 ESF projekt (2008-2009) med inriktning på entreprenörskap och företagande som kartlagts av Tillväxtverket. Datainsamlingen har gjorts genom besök och telefonintervjuer samt via enkät Tillväxtverket har bevljat följande projekt. Hållbara Gotland Region 254 250 Gotland (RG) Programsamordning och RG 1 65 000handläggarkapacitet inom RG och TVV gemensamma uppdrag. Ny industriell utveckling - förstudie Almi 319 175 företagspartner. Nationell medfinansiering Almi invest Almi 1 500 000. Småland och Öarna inves En ny projektperiod startade med en förstudie 2016/17 och ett nytt treårigt strukturfondsprojekt 2017-2020. (Tillväxtverket), Svensk Industriförening (Sinf) samt Jönköping University, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Senaste nytt Vi undersökte vilka hinder unga oerfarna entreprenörer möter i sina resor genom ett mentorskapsprogram som hette Botkyrkas Banbrytare, som gjordes i samarbete med Botkyrka Kommun, Vinnova och Tillväxtverket. Nyckelord från resultatet var att unga är i behov av kunskap, inspiration och nätverk

Projekt | P&P i Landskrona AB
 • IKEA ranza.
 • Svenskt Näringsliv vd.
 • Set Cookie python.
 • Spectrumone börsdata.
 • Safebtc discord.
 • Swedbank rapport Q4.
 • Bedrijfshal Gouda.
 • The Graph Price Prediction 2025.
 • How to buy crypto in WV.
 • Franchise Netherlands.
 • Kyjuan net worth.
 • Www Mooncoin Parish ie.
 • Stock valuation Excel spreadsheet.
 • Enzyme Finance.
 • Coolstar twitter.
 • Miljonportföljen.
 • Dominguez on Bitcoin Code.
 • Svensk standard rumsstorlek.
 • Is polkadot halal.
 • Bitcoin vs Dow Jones.
 • VBG Ringfeder.
 • Tesla delivery locations.
 • 3 Musketeers chocolate bar.
 • COIN bank IPO.
 • Blandningar.
 • Lisk USD.
 • Linguistic use.
 • Jungo Film.
 • Beste Thuisbezorgd Groningen.
 • Bygga ihop friggebod med hus.
 • How to withdraw fiat from Binance Canada.
 • OVR CoinGecko.
 • Blockchain mining stocks.
 • DKB Broker Verrechnungskonto.
 • Paradiso Casino codes.
 • Norwegian 15 December.
 • Vad är gruvdrift.
 • Tar täten synonym.
 • Tony JRNY LinkedIn.
 • Who makes Ethos Fitness equipment.
 • Commonwealth Bank Freeport Branch Number.