Home

KemI produktregistret

Bekämpningsmedelsregistret - Sök produkt - Kem

 1. Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Version: 2021.3.3.0.
 2. Produktregistret är en databas där Kemikalieinspektionen lagrar information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in i Sverige samt hur de används
 3. Kemiska produkter ska vara registrerade i produktregistret. Bekämpningsmedel måste även vara godkända innan de får börja säljas. Punkt 1-4 gäller för företag som tillverkar eller för in till Sverige kemiska produkter med statistiska tullnummer nämnda i bilagan till förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
 4. Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta . Fler kontaktuppgifter.
 5. Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret, och 3. bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7 och 9-14 §§ I fråga om produktregistret föreskrivs att varje.
 6. Att anmäla kemiska produkter. En korrekt anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister kan kräva en del eftertanke. Jämfört med att ta fram ett säkerhetsdatablad krävs det delvis annan information för att få jobbet gjort

Produktregistret utgör en stor informationsmängd (tabell 2) som i dagsläget används framförallt av kemikalieinspektionen för bland annat kemikaliekontroll. I och med att produktregistret utvecklas har dock antalet förfrågningar från andra parter ökat. Uttag från produktregistret regleras av bestämmelser om offentlighet och sekretess I företagsregistret kan du se vilka företag som gjort verksamhetsanmälan, fått agentmedgivande eller anmält produkter till KemI:s produktregister. Att ett företag har gjort verksamhetsanmälan, men inte anmält produkter, kan bero på att ett annat företag har tagit på sig anmälningsskyldigheten för produkterna genom ett s.k. agentmedgivande Välj inloggning. För att kunna logga in måste du först välja vilken typ av identifikation du vill använda. Du kan läsa mer om de båda typerna nedan Nu kan företag anmäla kemiska produkter elektroniskt till produktregistret hos Kemikalieinspektionen (KemI). Allt som behövs för att komma igång är en e-legitimation och en bekräftelse från KemI På Kemikalieinspektionen använder vi kakor (cookies) för besöksstatistik och för din användarupplevelse Mer inf

Produktanmälan - KemRisk KemRisk inf

Exporterad mängd som kemisk produkt 2905 - Antal produkter som innehåller ämnet: 2144, varav 541 är konsumenttillgängliga. - Alla värden gäller för 2004 och är hämtade från produktregistret om inte annat anges.. Kemikalieinspektionen har infört krav på att registrera nanomaterial i produktregistret från år 2019. Kemikalieinspektionens nanoregister: Berör endast kemiska produkter, ej kosmetiska produkter eller varor. Målsättningen är att scanna av marknaden för att se var nanomaterial kan finnas Kemikalieinspektionen-tel. 08-783 1100 eller E-mail kemi@kemi.se, fråga efter Statistik och flöden eller Produktregistret. Kontaktperson: Margareta Östman Flödet i Sverige i kemiska produkter 1999 [ton rent ämne/år] 1. Etanol. framställs i Sverige Ca 10000 2) Används som syntesråvara. till acetaldehyd, ättiksyra och etylacetat. Ca 40000 2) Importerad mängd som råvara 3 Upattad mängd ur produktregistret och ref. i fotnot 2 kemiska ämnen i Kemikalieinspektionens (KemI) produktregister. Data från produktregistret har sorterats med avseende på kemikalier klassade som särskilt farliga, så kallade SVHC ämnen. Därefter har underlaget analyserats för att kunna använda

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att genomföra en systematisk genomgång av de produkter som ska anmälas till Produktregistret. Syftet är att identifiera om det finns ett behov av att ändra vilka produkter som omfattas av anmälningsskyldighet enligt bilagan till förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, den s.k. tullnummerlistan KemI arbetar bland annat för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020 Kemikalieinspektionen anger i sin bedömning under 6.1.5 att Förslaget bedöms medföra relativt sett begränsade administrativa kostnader. Enligt uppgift från branschen innebär förslaget dock i praktiken att alla företag som registrerar i produktregistret och som har e

Produktregistret - Kemikalieinspektionen - Yump

 1. Bakgrunden till EU-domstolens prövning i mål C-472/14 är att ett företag ifrågasatte anmälningsskyldigheten till det svenska produktregistret hos Kemikalieinspektionen. Hovrätten gjorde bedömningen att produktregistret är förenligt med EU-rätten och att bolaget gjort sig skyldig till försvårande av miljökontroll genom att inte anmäla produkter i tid
 2. ska riskerna för hälsa och miljö
 3. Produktregistret Om du importerar anmälningspliktiga produkter till Sverige måste du anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Om mängden dessutom överstiger 100 kg ska du även registrera produkten i produktregistret. Tänk även på att liknande regler finns i andra länder. GI
 4. Som tillverkare räknas också företag som för vidare överlåtelse, förpackar, packar om eller ändrar namn på en kemisk produkt. Produktregistret innehåller information om mer än 200 000 kemiska produkter varav cirka hälften är tillgängliga på marknaden. Täckningen vad gäller anmälningspliktiga produkter är mycket god
 5. 4.2 Anmälan till produktregistret Vi upplyser om skyldigheten att lämna in en verksamhetsanmälan till produktregistret hos Kemikalieinspektionen. En sådan anmälan ska göras så snart som möjligt och senast när verksamheten inleds. Läs mer om verksamhets- och produktanmälan under produktregistret på www.kemi.s

av kemiska produkter bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat enligt 14 kap. 12 eller 13 § miljöbalken om skyldighet att göra en anmälan för registrering i ett produktregister (i det följande benämnt produktregistret) Produktregistret • I produktregistret lagrar KemI information om kemiska produkter som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. • T.ex. användningsområde, funktion, sammansättning, produktionsvolymer och hälso- och miljöfarlighetsklassificering Förordning om kemiska ämnen och produktregistret I den svenska förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245) fastställs regler för rapportering av kemiska produkter och biotekniska organismer i ett produktregister

produktregistret där ett krav på rapporteringsplikt till registret införs. Kravet innebär att information om nanomaterial i en kemisk produkt ska rapporteras i samband med att produkten anmäls till produktregistret. Informationen avser fysikaliska och kemiska parametrar för de nanomaterial som produkten innehåller Kemisk produkt. Biocidprodukter är per definition kemiska produkter eftersom biocidprodukter enligt definitionen verkar på kemisk väg. Medel för handdesinfektion ska därför följa den för kemiska produkter relevanta lagstiftningen. Märkning av handdesinfektion ska liksom klassificering och förpackning ske enligt CLP Produktregistret. Produktregistret är vårt tillsynsregister ( det är annat också) Ala företag ska rapportera in kemiska produkter/ämnen över 100 kg - information finns om produkter, kemiskt innehål, hur de är klassificerade, märkta. Registrera produktern Kemikalieinspektionen planerar att de ändrade föreskrifterna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Detta skulle innebära att det första tillfället då företagen är skyldiga att lämna uppgifter om PFAS till produktregistret blir vid den rapportering som ska göras senast i februari 2020 Produktregistret används på olika sätt i de olika länderna för statistik av flöden av ämnen i Sverige, statistik av flöden av kemiska produkter i Danmark, för att ge råd och vägledning i samband med akut förgiftning i Norge och Finland

Med kemiska produkter avses i produktregistret både kemiska ämnen och beredningar av sådana 1.1.2 Variabler De variabler som redovisas är totalomsättning, funktionstyp, bransch till vilken produkten säljs, konsumenttillgänglighet, faroklass och enskilda ämnen Förslaget avser nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer som ska ersätta nuvarande föreskrifter 2008:2. Förslaget avser bland annat nya bestämmelser i kapitel 3 om produktregistret där ett krav på rapporteringsplikt till registret införs

Välkommen till bekämpningsmedelsregistret - Kem

Kemikalieinspektionen ska utreda hur en skyldighet att lämna information om förekomst av nanomaterial i kemiska produkter vid registrering i produktregistret skulle kunna utformas samt hur information om förekomst av nanomaterial i varor skulle kunna lämnas till produktregistret. Kemikalieinspektionen ska föreslå eventuella nödvändiga. Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.Den 1 januari 2019 ändrar Kemikalieinspektionen sina föreskrifter om. Kemiska produkter. Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och vilka år de är aktiva, det vill säga används. Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i Malm. Med kemiska produkter avses i produktregistret både kemiska ämnen och beredningar av sådana. I kemiska produkter på den svenska marknaden finns ca 13000 olika kemiska ämnen. 1.1.2 Variabler. De variabler som redovisas är importerad, exporterad och tillverkad mängd Enligt punkterna 5.1, 5.4 och 5.7 i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgifter skulle miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som, vid bedrivande av näringsverksamhet, överlåtit särskilt farliga kemiska produkter utan tillstånd med 25 000 kr, underlåtit att gjort verksamhetsanmälan till produktregistret innan verksamheten påbörjades med 5 000 kr samt vid.

Kemikalieinspektionen - Ämnesregistre

Kemikalieinspektionen som har tillsynsansvaret över utsläppande på marknaden samt om det krävs anmälan till produktregistret och registrering hos Echa. Kommunen har dock tillsynsansvar över företagets hantering av de kemiska produktern Kemikalieinspektionen, 2000-236 Kemikalieinspektionen 2000-236 236-00 underlåtit att gjort verksamhetsanmälan till produktregistret innan verksamheten påbörjades med 5 000 kr samt vid överlåtelse av hälso- eller miljöfarliga produkter utan risk- och skyddsinformationsmärkning på svenska med 15 000 kr. Bolaget inkom med. Medlen måste också uppfylla reglerna om anmälningsplikt till produktregistret och reglerna om produktsäkerhet. Kemikalieinspektionen medger nu också undantag från artiklarna 17 och 19 i EU:s biocidförordning för desinfektionsmedel som innehåller aktivt klor genererat med vissa metoder eller väteperoxid som verksamt ämne Företag som släpper ut kemiska produkter på marknanden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till den som säljer produkten vidare. Dec-2017 . Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. Apr-201 Kemikalieinspektionen stödjer förslaget om att EU utvecklar en databas som möjliggör aggregerade och kumulativa exponeringsbedömningar, men avstyrker förslaget att utveckla och utvidga det svenska produktregistret. Det råder brist på bestämmelser för gruppvishantering av ämnen och blandningar i kemikalielagstiftningar

hur kemiska ämnen och produkter används i Sverige. Företag som tillverkar eller importerar kemiska produkter ska anmäla sin verksamhet till registret, vilket i dagsläget är ca 2 500 företag. Regler om produktregistret finns i miljöbalken, förordningen (2008:245) om kemisk Produktregistret ska göra det möjligt att utöva tillsyn och att kontrollera att hanteringen av kemiska produkter sker på ett säkert sätt i Sverige. Registreringen i produktregistret bidrar också till en effektiv kontroll av att aktörerna i distributionskedjan uppfyller sina skyldigheter enligt Reach (artikel 125) En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en beredning av kemiska ämnen som inte är en vara. podukt eller bioteknisk organism till Sverige ska göra en anmälan till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret om det kan hänföras till varuslag som anges i bilagan till förordningen Kemikalieinspektionen föreslår anmälningskrav för nanomaterial tis, dec 01, 2015 10:15 CET. Pressmeddelande den 1 december 2015. Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial

Kemikalieinspektionen skall meddela de ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet som behövs för tillämpningen av 14 kap. 9 § miljöbalken. Produktregister 10 § Kemiska produkter och biotekniska organismer som yrkesmässigt tillverkas i eller förs in till Sverige skall registreras i produktregistret i enlig-het med föreskrifterna i. Produktregistret är ett register över kemiska produkter. Det innehåller information om 15 000 olika ämnen, 65 000 produkter och 2000 företag. Anmälningspliktiga företag är de som tillverkar eller importerar en kemisk produkt i Sverige. Laglig grund för registret är Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) Kemikalieinspektionens register över svenska kemiska produkter (produktregistret) är en viktig källa till kemikaliehantering (72 000 produkter, 14 500 olika ämnen). Denna studie har haft till syfte att belysa om hanteringsdata i produktregistret kan användas för att identifiera högemitterande kemikalier samt till vilka recipienter dessa emitteras

Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter somtillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används.Registret används bland annat till Sveriges officiella kemikaliestatistik, för inspektioner och för att utveckla reglerna och minska riskerna för hälsan och miljön.Den som. Den som importerar kemiska produkter eller ämnen för eget bruk, måste göra en så kallad verksamhetsanmälan till produktregistret, om de produkter som importeras har vissa tullnummer (se bilaga 1). Krav på produktanmälan gäller även för kemiska produkter som innehåller avsiktligt tillsatta nanomaterial Vid import av kemiska produkter utanför EU ska en verksamhetsanmälan till produktregistret göras, om de produkter som importeras har vissa tulltaxenummer (se Laglista M06). Vid import av mer än 100 kg av någon enskild kemisk produkt per år, ska en produktanmälan göras Kemiska produkter ska anmälas till produktregistret. I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska ämnen och produkter som tillverkas i eller förs in till Sverige och hur de används. Kommentarer (0) Antal visningar (1079) Betyg: Inga betyg

KemRisk hjälper till med anmälan av kemiska produkter

• Rapporteringskrav för PFAS till produktregistret för kemiska produkter (Länk) • Åtgärdsriktvärden för PFAS i dricksvatten och mark/grundvatten • Gemensam avsiktsförklaring från 37 myndigheter och forskningsinstitutioner om samarbete för att minska risker och öka kunskapen om PFA GIC är inte kopplat till Produktregistret vid Kemikalieinspektionen och kan därför inte hämta information om produkters sammansättning därifrån. Mer information. Frågor om anmälan av uppgifter om blandningar avsedda för industriellt bruk till GIC enligt tidigare nationella krav och system, kan ställas till giftinformation@gic.s produktregistret Produkttyp Tillgängligt för konsument Tonnage. Frågor? https://kemi.se/prio. Title: PowerPoint-presentation Author: Erik Gravenfors Created Date

Välj urval - Kem

E-Portal - Kemikalieinspektionen - Logga i

E-anmälan till Produktregistret Altea A

Import- och exportföreskrifter/Kemiska produkter m.m. 2 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Uppdaterad: 2020-05-27 4 § [4234] En anmälan till produktregistret ska göras av den som yrkesmässigt tillverka Kemikalieinspektionen fick i sitt regleringsbrev för 2015 i uppdrag att utreda hur en skyldig-het att lämna information om förekomst av nanomaterial i kemiska produkter vid registrering i produktregistret skulle kunna utformas samt hur information om förekomst av nanomaterial i varor skulle kunna lämnas till produktregistret

23 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från. 1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, om det finns särskilda skäl, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk. organism för registrering i produktregistret Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från. 1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, om det finns särskilda skäl, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk or-ganism för registrering i produktregistret Svensk Handel har liksom Kemi svårt att bedöma om just krav på registrering av polymerer i Reach är en framkomlig väg. Däremot ser vi positivt på att Kemi avser driva det fortsatt arbete kring mikroplaster på EU-nivå. 6.1.6 Utökad anmälningsplikt till produktregistret för mikroplaster i kemiska produkte

packar om eller byter namn på en kemisk produkt, gör blandningar av kemiska produkter som du säljer vidare, tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska bekämpningsmedel, anlitar ett ombud för att registrera dina produkter. Mer om produktregistret på Kemikalieinspektionens webbsida. Lagstiftning och mer information. Miljöbalken. 25 §2 Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om 1. sådana kunskarav, försiktighetsmått och produktval som avses i 2 kap. 2-4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, 2. produktregistret, 3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska

15 § Kemikalieinspektionen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om produktregistret. Kemikalieinspektionen får föreskriva avsteg från eller för särskilt fall medge undantag från föreskrifterna i 12-14 §§. 15 a § har upphävts genom förordning (1993:1291). Uppgiftsskyldighet i övrig Kemikalieinspektionen kan komme på tilsynsbesøg i en butik eller på et lager og tage vareprøver med. Vi har lov til at få adgang i både offentlige og private ejendomme for at kontrollere, at reglerne om kemikalier bliver overholdt. Håndhævelse af kemikalieloven

Kemikalieinspektionen har 270 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg. Du kommer att arbeta med handläggning och registrering av uppgifter som ska lämnas av företagen till produktregistret. Detta innebär bl a granskning och kvalitetssäkring av uppgifterna Om Kemikalieinspektionen med stöd av förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer i det enskilda fallet har beslutat att anmälan till produktregistret ska göras av en handelsagent i stället för av den som tillverkar produkterna eller för in produkterna till Sverige, ska handelsagenten betala avgifterna Guide til kemikaliereglerne Virksomheder har pligt til at kende reglerne i kemikalielovgivningen. Det gælder både virksomheder der producerer, importerer og markedsfører et kemisk stoffer, blandinger og artikler produktregistret, bestämmelserna om hantering av särskilt farliga kemiska produkter samt bestämmelserna som implementerar RoHS-direktivet. Kemikalieinspektionen anser att det är mer i enlighet med systematiken i kemikalielagstiftningen att genomföra bestämmelserna om databasen på det sättet som inspektionen föreslagit

Kemikalieinspektionen - Flödesanalyse

Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska produkter, om det finns särskilda skäl,skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret,kravet i 4 § om vem som ska göra anmälan till produktregistret, om dispensen innebär att anmälan. 23 §2 Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 10 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, om det finns särskilda skäl, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk or-ganism för registrering i produktregistret

Produktregistret — i produktregistret lagrar

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter omsådana kunskarav, försiktighetsmått och produktval som avses i 2 kap. 2-4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor,produktregistret,vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §,vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 § senast ska göras. 23 § Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från 1. skyldigheten enligt 14 kap. 12 § miljöbalken att registrera kemiska pro-dukter, om det finns särskilda skäl, 2. skyldigheten enligt 3 § att anmäla en kemisk produkt eller bioteknisk organism för registrering i produktregistret

 • Billige huse til salg Italien.
 • Magic Square trick.
 • Artificial Solutions news.
 • Shiba Inu token.
 • DICE aktie.
 • Bitcoin steuerfrei 1 Jahr.
 • Strandtomt till salu Bohuslän.
 • Tjäna pengar på mark.
 • New Chinese cryptocurrency 2021.
 • Payoneer login.
 • Nt Media.
 • Är det nominella beloppet i en konvertibel samma sak som räntan i samma instrument.
 • Commonwealth Bank Freeport Branch Number.
 • VMC Cipher.
 • Bitcoin investment WordPress plugin.
 • Investing gamestop forum.
 • Avverka skog pris per hektar.
 • Trafikverket huvudkontor stockholm.
 • XRP Amazon news.
 • Selling patents.
 • Xkcd caroling.
 • Google Search Console login.
 • Bitcoin 2018.
 • Binance margin trading review.
 • Avsluta ISK konto Swedbank.
 • Besiktning bostadsrättsföreningen.
 • Diervoeders Made.
 • Floralaan Hardenberg (funda).
 • Östersunds sjukhus personal.
 • Projektledarutbildning certifiering.
 • Grön energi fonder.
 • Marathon tidrapportering.
 • Azelio nyemission.
 • Uphold support Reddit.
 • FLOW price prediction 2030.
 • Komplett öppettider.
 • Bbp België 2021.
 • Where to buy Mirror Protocol.
 • Balancer crypto 2021.
 • Ledger Golem.
 • High Coast Hydratic Jacket M.