Home

Vinnova stödberättigande kostnader

Sök finansiering från Vinnova till ditt innovationsprojekt

Projektet ska vara representerat vid de seminarier eller programkonferenser som Vinnova kommer att anordna under projekttiden. Kostnader för medverkan vid sådant seminarium/programkonferens är en stödberättigande kostnad. Kommentarer Vi har varit representerade vid inbjudna Vinnova konferenser och projektet kommer följa sam Om en bidragsmottagares (BM) verkliga stödberättigande kostnader är lägre än dess budgeterade, minskas bidragsbeloppet i motsvarande mån så att stödnivån förblir densamma. Med stödnivå avses VINNOVAs bidrag uttryckt i procent och den beräknas per bidragsmottagare på dennes kostnader

3. Stödberättigande kostnader De stödberättigande kostnaderna för forsknings- och utvecklingsprojekt ska hänföras till en specifik kategori av forskning och utveckling och ska vara följande: Personalkostnader Personalkostnader: forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med projektet Maximala stödnivåer och stödberättigande kostnader Här sammanfattar vi vad reglerna för statligt stöd innebär, och vad vi kan finansiera. Hur mycket stöd varje projektdeltagare kan få beror bland annat på • hur stora stödberättigande kostnader som deltagaren har • om deltagaren är en icke-ekonomisk aktör eller ett företa stödberättigande kostnader. Stödberättigande kostnader Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. 3 Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag Stödberättigande kostnader är: personalkostnader. För vidare upplysningar, se här. projektspecifika kostnader för utrustning, mark och byggnader. kostnader för konsulter och licenser med mera. För vidare upplysningar, se här. övriga direkta kostnader, exempelvis förbrukningsmaterial och resekostnader

Frågor och svar utlysningen Samverkansprojekt för bättre

Den offentliga finansieringen avser andelar av projektets totala stödberättigande kostnader där olika projektparter kan beviljas olika stödnivåer. Tillåtna stödnivåer framgår av Vinnovas förordning (SFS 2015:208) om statligt stöd till forskning, utveckling samt innovation respektive Energimyndigheten Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av företagets stödberättigande kostnader inom föreslaget projekt. Maximalt bidrag som kan beviljas per projekt är 2 miljoner kronor. Ska bidra ett hållbart samhälle Vinnovas guide till stödberättigande kostnader ska följas. 3. Vilka kostnader som är stödberättigande beror på vilken stödgrund bidrag beviljas enligt. Nedan följer de kostnadsslag som kan vara stödberättigande . 1. personalkostnader i den omfattning som de arbetar i projektet, dock med den begränsning som framgår nedan, 2

Vinnova erbjuder finansiering för innovationsprojekt IDC

Vinnovas handläggare Administratör på Vinnova Daniel Rencrantz Eva Nyström stödberättigande. Kommentarer Christina Wikberger, Stockholms stad, (projektledare) och Annika Kruuse, Totala kostnader 1 582 943 1 947 957 35 529 848 34 137 499 -1 392 349 -4.1 Finansiering på upp till 80 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Projekt som finansieras löper mellan två och tre år, med ett bidrag på mellan fyra och sju miljoner kronor. Öppen: 0 dagar kvar Stödberättigande kostnader Ni kan få stöd för följande kostnader, enligt Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014, artikel 25.3: a) Personalkostnader: forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med projektet. b) Kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under de

som stödberättigande och hur redovisning av dessa ska ske. 5.2 Regler om statligt stöd Bidrag från VINNOVA som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp därför endast utgöra en viss andel av dess totala stödberättigande kostnad. För denna utlysning kan medel sökas baserat på stödgrunden Genomförbarhetsstudier4. Följande andel av stödberättigade kostnader kan sökas i stöd från Vinnova, baserat på företagets storlek5: Stort: 50 procent Medelstort: 60 procent Litet: 70 procen Finansieringsmöjlighet från Vinnova för innovationsprojekt i företag Upp till 2 miljoner kronor, dock max 50 procent av projektets stödberättigande kostnader (om projektet går på 4 miljoner kronor - sök 2 miljoner; om projektet går på 200 000 kronor - sök 100 000 kronor)

BESLUT OM BIDRAG - samordning

 1. Stödberättigande kostnader är:1 a) Personalkostnader: forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med projektet. b) Kostnader för instrument och utrustning i den utsträckning och under den tid som de används för projektet
 2. stödberättigande kostnader i projektet. • Universitet och högskolor får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar • Stödmottagare som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan få stöd för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättig ande direkta kostnader för persona
 3. InfraSweden2030:s utlysningar finansieras av Vinnova genom projektbidrag som kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Resterade del ska täckas genom medfinansiering. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd
 4. Samtliga stödberättigande kostnader ska redovisas exklusive moms. Det innebär att momsen som huvudregel inte är en stödberättigande kostnad. Om du som projektpart inte är momsredovisningsskyldig kan dock momsen vara en faktisk kostnad och är då stödberättigande. Endast om ni som projektpart kan styrka at
 5. Comments . Transcription . Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Slutrapport till Vinnova - Insyn Sverig

 1. st 3 och max 249 anställda som kan presentera
 2. st uppgå till samma nivå som Vinnovas bidrag. Konsortiet består av
 3. Läs här om indirekta kostnader och VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 1) Egna insatser är de kostnader som inte täcks av VINNOVA och Finansiärerna Stödnivå 0,00 % Egna insatser 0 140 000 140 000 Finansiärer 0 0 0 Finansiärer anges på sidan 7 1) 1
 4. Ansökan till Vinnova. Att implementera och utveckla innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering vilket bidrar Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader.: Ja 5. Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt.: Ja 6. Tabell över stödnivåer för statligt stöd.: Ja 7

AI i klimatets tjänst - våren 2021 - Forma

 1. Det här avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt och vilka grundläggande krav kostnaderna ska uppfylla för att vara stödberättigande. I aktuell utlysning framgår det vilka kostnadsslag som just ditt projekt kan använda sig av
 2. dre del kan användas för koordinering av miljön om stödgrund så tillåter. Koordinering kan till exempel innefatta kostnader för alla typer av möten, för spridning av resultat eller deltagande i relevanta internationella forum samt aktiviteter för att formera och delta i internationella konsortier och utlysningar
 3. Den projektbudget som redovisas ska endast omfatta stödberättigande kostnader dock bör projektkostnader som inte är stödberättigande framgå av projektbeskrivningen då de kan ha betydelse för bedömningen. I dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader.
 4. 6.1 Stödberättigande kostnader1 VINNOVAs bidrag avser hela eller andelar av projektets totala stödberättigande kostnader. Vilka typer av kostnader som är stödberättigande följer av förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation eller framgår av beslutet, t.ex. i särskilda villkor
 5. Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden. Ansökan är öppen fram till 1 december 2020. Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader och maxbelopp att söka är 2 miljoner

Finansieringsmöjlighet från Vinnova för innovationsprojekt

stÖdberÄttigande kostnader inom klimatklivet 2021-02-18 besÖk: stockholm - virkesvÄgen 2 Östersund - forskarens vÄg 5, hus ub post: 106 48 stockholm tel: 010-698 10 00 fax: 010-698 16 00 e-post: registrator@naturvardsverket.se internet: www.naturvardsverket.se klimatklivet - vägledning om vilk Stödberättigande kostnader . Kostnader för investeringar i immateriella och materiella tillgångar. Stödnivå: 50 % . Tröskelvärde: 20 miljoner euro per infrastruktur. Stöd till innovationskluster (3 § / Art. 27) Innovationskluster: strukturer eller organiserade grupperingar av oberoende parte Exempel på kostnader som inte är stödberättigande:. Kostnader som uppstått och/eller betalats före det datum som projektet valt som startdatum; Kostnader som uppstått efter projektets slutdatum; Kostnader som betalats efter de 2 avslutsmånaderna som tillkommer efter projektets slutdatum; Bankavgifter, räntekostnader och avgifter för finansiella transaktioner Vinnovas finansiering får utgöra högst 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Bakgrund till erbjudandet Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som startade i januari 2021, syftar att bekämpa klimatförändringar, bidra till att uppfylla målen för hållbar utveckling, samt öka EU:s konkurrenskraft

Utlysningar - InfraSweden203

Om en bidragsmottagares (BM) verkliga stödberättigande kostnader är lägre än dess budgeterade, minskas bidragsbeloppet i motsvarande mån så att stödnivån förblir densamma. Med stödnivå avses Vinnovas bidrag uttryckt i procent och den beräknas per bidragsmottagare på dennes kostnader endast viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp. Om sökanden pga tidigare erhållet försumbart stöd inte kan ta emot hela eller delar av VINNOVAs bidrag, kommer bidrag endast att kunna uppgå till maximalt tillåtet stödbelopp. 3.4 Resultat- och effektmå VINNOVAs stödmöjligheter till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast en viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp Därefter fattar Vinnova det formella beslutet om vilka projektet som beviljas. Maximal finansiering för en förstudie är 500 000 kr med en maximal stödnivå på 75 procent av stödberättigande kostnader. Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demoprojekt är indelade i två finansieringsnivåer: (1).

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnade

 1. istratör på VINNOVA Claes de Serves Lena Dalsmyr Startdatum Slutdatum 2015-06-03 2015-11-03 Startdatum för aktuell PPS och LCP , alla i kombination med glasfiber, där kostnad kommer styra det slutgiltiga valet. Två tillverkningsmetoder kan användas, tryckformning där en platt
 2. Indirekta kostnader: Universitet, högskola och forskningsinstitut får göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar. Övriga projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med högst 30 procent på sina stödberättigande personalkostnader
 3. alglasögon, läkarbesök, mediciner, kostnader för intern representation och liknande räknas som indirekta kostnader. Bonus är inte en stödberättigande kostnad
 4. Vinnova kan lämna bidrag upp till 100 procent av de stödberättigade kostnaderna, Observera att kostnader för att ansöka om patent inte är stödberättigande. att pröva olika kanaler för att nå potentiella kunder, finansiärer, partners,.
 5. Stödberättigade kostnader är de utgifter som en stödmottagare kan beviljas och få medfinansiering för, exempel på kostnader är löner, utrustning, Samtliga kostnader ska vara betalda för att vara stödberättigande. Kostnader som redovisas får endast innehålla faktiska utgifter

Bidraget kan utgöra högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Ansökan. Läs mer och ansök via Vinnovas webbplats. Sista ansökningsdag är 2 februari 2021 kl 14.00. Kontaktperson. Lejla Cengic, utlysningsansvarig 08-473 30 10 lejla.cengic@vinnova.s procent av projektets stödberättigande kostnader. Innovativa startups steg 1 våren 2019 - Teknisk och marknadsmässig validering av innovationen Vinnova och tysk motpart, AiF Projekt GmbH, erbjuder nu en möjlighet till projektfinansiering för SMF-samarbetsprojekt i en ny utlysning Information om stödberättigande från Vinnova. Har du frågor om ditt projekt med avseende till Covid-19? På Vinnovas webbplats kan du hitta information till stödmottagarna gällande stödberättigande kostnader. Vinnovas information till bidragsmottagare. 2020-03-26. Läs mer. info@swedishmininginnovation.se. Nyheter

Indirekta kostnader 267 367 = 634 Resor 50 70 = 120 Övrigt 20 10 = 30 Summa 800 1 100 = 1 900 Sökt bidrag från VINNOVA Sökt bidrag 500 800 = 1 300 Stödnivå = 68,42 % Egna insatser 1) 0 0 = 0 Finansiärer 300 300 = 600 Finansiärer anges på sidan 7 Projektparter Projektpart Projektkostnader 2013 2014 Löner 56 56 = 112 Tjänster 0 0 = 0. Syftet med utlysningen är att stödja personrörlighet mellan å ena sidan akademi (universitet eller högskola), å andra sidan forskningsinstitut, offentlig verksamhet och företag, från alla discipliner, branscher och samhällssektorer Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader (pdf) Nyttjanderätt till resultat. I vår guide förtydligar vi vårt villkor om nyttjanderätt (licens). Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt (§7.2) (pdf) Hjälp att skriva avtal i projekte VINNOVA har därför som krav för vår finansiering att parterna ingår ett projektavtal (se VINNOVAs allmänna villkor för bidrag.

1) Egna insatser är de kostnader som inte täcks av VINNOVA och Finansiärerna Läs här om indirekta kostnader och VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Ange beloppen i hela kronor, ex. mata in 1 000 000 för 1 miljon kronor Nej, projektet kan ha partner som själv täcker sin kostnad i projektet. Denna kostnad kan i så fall tas upp som medfinansiering i projektet. Kan anslag användas för IP relaterade kostnader? Ersättningsreglerna är definierade i Vinnovas allmänna villkor och gäller för alla projektparter. För att en kostnad ska vara stödberättigande.

Totala stödberättigande kostnader i beviljade projekt hittills är 129 miljoner euro, vilket motsvarar 83 procent av insatsområdets sökbara medel. Inom investeringsprioritering 4b har Tillväxtverket beviljat 5 projekt under 2016 som på olika sätt ska främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag Medfinansiering från industrin är ej ett krav, men pilotstudien måste kunna påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag. Fullskaliga innovationsprojekt. Projekttiden kan uppgå till 24 månader och minst 45 % av projektets stödberättigande kostnader ska finansieras av projektparter Vinnova ska bidra i förberedelserna att etablera s.k. europeiska digitala innovationshubbar i enlighet med det kommande Programmet för ett digitalt Europa 2021-2027. Vinnova ska i detta arbete, där det är relevant, utgå från den förstudie (I2019/01685/D) myndigheten tagit fram inför etablerandet av digitala innovationshubbar VINNOVAs stöd kommer att uppgå till högst 50 procent av en sökandes stödberättigande kostnader. Vilka kostnader som är stödberättigande framgår av VINNOVAs allmänna villkor för bidrag § 6.1 samt Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader avsnitt 3.1, 3.4 och 3.5.8 Kostnader för prispenga

Projektrelaterade resor och kostnader för logi är stödberättigande om de är godkända i beslutet om stöd. Det ska alltid framgå av underlag vem som rest och vilket syftet med resan varit. Kostnader för externa experters och tjänsteleverantörers resor och logi ska tas upp under kostnadsslaget Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03329 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN 2013-01787 10 / 20 tecken Här redovisar varje projektpart, inklusive koordinatorn, sina kostnader för sin andel i projektet Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03330 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN 2013-01787 10 / 20 tecken Integration av anläggningsfordon 30 / 100 tecken Integration of construction machinery 34 / 100 tecken 2013-08-15 2014-06-30 Anläggningsmaskiners.

Sök medel för innovationsprojekt i små och medelstora

Indirekta stödberättigande kostnader beräknas i de flesta fall som ett schablonbelopp på 25 % av de direkta stödberättigande kostnaderna, exklusive direkta stödberättigande kostnader för under-entreprenad och kostnader för de resurser som ställs till förfogande av tredje part Information om stödberättigande från Vinnova. 2020-03-26. Har du frågor om ditt projekt med avseende till Covid-19? På Vinnovas webbplats kan du hitta information till stödmottagarna gällande stödberättigande kostnader Stödberättigande kostnader. Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt, artikel 25 i GBER För forskning och utveckling är dessa kostnader stödberättigande: Personalkostnader: lönekostnader för forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med projektet. Kostnader för instrument och utrustning: Kostnaderna är bara stödberättigande i den utsträckning.

Logga in med ditt organisationskonto. Användarkonto. Lösenor Vinnovas handläggare Administratör på Vinnova Jonny Paulsson Eva Nyström Kostnader för medv erkan vid sådan programkonferens är stödberättigande. Kommentarer Ingen programkonferens har arrangerats under perioden Totala kostnader 1 203 028 8 703 127 9 606 627 903 500 9.4% Totalt Upparbetad 2.3.3 Trafikverkets allmänna villkor - stödberättigande kostnader minst med Vinnova och Energimyndigheten. Det finns också möjlighet att projekt samfinansieras av Trafikverket och andra offentliga aktörer. Trafikverket är aktivt i olika internationella forsknings- och innovations När är en kostnad stödberättigande? Från och med dagen som er ansökan har skickats in till förvaltande myndighet får kostnader bokföras på projektet. Dock sker det på egen risk då det kan hända att er ansökan inte beviljas stöd. För att en kostnad ska vara stödberättigande krävs att den uppfyller ett antal krav Följ reglerna för kostnader. Det här avsnittet beskriver vilka kostnader ni kan få stöd för i ert projekt. Ni behöver följa Tillväxtverkets grundläggande krav på kostnader för att de ska vara stödberättigande. Avsnittet ger också exempel på kostnader som inte är stödberättigande

Indirekta kostnader ska ha ett samband med de direkta kostnaderna som går att hänföra till projektet. Förutsättningar Indirekta kostnader är stödberättigande endast i de fall som: ¾ Sökanden redan i ansökan budgeterat för indirekta kostnader ¾ Ett beräkningsunderlag bifogats som visar vilka indirekta kostnader som avse Vinnova kan finansiera upp till hälften av projektets stödberättigande kostnader. Vem kan söka? Företag med färre än 250 anställda och med en årlig nettoomsättning om minst 500 000 kronor. Vad kan man söka för? Utredning av förutsättningar, framtagning av prototype Inspelat augusti 2016 under en utbildningsdag i Åre. Inspelningen är uppdelad i 7 filmer för 5 ämnesområden inom ekonomi och redovisning av ett Interreg Sv..

Finansiera dina genomförbarhetsstudier med hjälp av Vinnov

Vinnova - Ansökan till Vinnova - Insyn Sverig

Det här kan ni få stöd för - Handbok nationella

Stödet får inte avse utgifter som har samband med exportverksamhet.5 Stödberättigande kostnader är kostnader som inkubatorn har för leverans av tjänsterna till företaget, samt kostnader som företaget självt har i samband med verifiering eller övrigt stöd inom ramen för inkubatorstödet Kostnader som ersätts procentuellt ESF 17 % och Eruf 24 %. I regel följer ESF-projekten en flat rate-modell på 17 % och Eruf-projekten en flat rate-modell på 24 %. I modellerna ersätts en del av projektets kostnader som en fast procentandel av projektpersonalens lönekostnader som fastställs närmare i förordningen om stödberättigande Undantag för vissa fasta kostnader. Vissa kostnader får inte räknas som fasta kostnader vid beräkningen av omställningsstödet, trots att kostnaden kan vara en fast kostnad enligt 10 § FOM.. I 11 § FOM finns sex punkter som närmare specificerar vilka kostnader som inte ska ses som fasta kostnader vid beräkningen av omställningsstödets storlek Med representation avses här utgifter för mat och dryck, vilket under vissa förutsättningar kan utgöra stödberättigande kostnader. För att mat och dryck ska anses vara en stödberättigande kostnad ska följande beaktas: Det ska finnas ett direkt samband mellan genomförandet av projektet och representationen

Vinnova rekommenderas att utveckla myndighetens efterlevnad av 18 § förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation genom att förbättra uppföljningen av att kostnader i projekten följer Vinnovas allmänna villkor. I den mån det är möjligt rekommenderas även Vinnova att samordna villkor för stöd sam Kostnader som inte är stödberättigande. Det finns ett antal typer av utgifter som inte är stödberättigande inom Öresund-Kattegat-Skagerrak. Exempel på sådana utgifter är: Utgifter som uppstått före startdatum respektive efter slutdatum för projektperioden. Utgifter som överstiger projektets totala budge Stödberättigande kostnader 7 § Den stödberättigande kostnaden utgörs av prisskillnaden mellan miljölastbilen eller den eldrivna arbetsmaskinen och närmast jämförliga fordon. 8 § Stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 20 procent av inköostnaden för en miljölastbil eller en eldriven arbetsmaskin, dock högst 40 procent av den stödberättigande kostnaden Det finns ingen övre gräns men bidraget från Vinnova får utgöra högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnad. Resterande kostnader finansieras av projektparterna själva. Utlysningens budget är 24 miljoner kronor. Dela Ansökan till Vinnova. The project aims to develop the ability to lead and organize for innovation at Design Centre Region Jämtland Härjedalen and Skelleftea Science City (SCS) taking as starting point design-driven innovation, ie the use of design methodology and design capabilities to turn ideas int

Projekt kan ha kostnader för exempelvis möten, seminarier och konferenser. I samband med dessa måste deltagarlistor upprättas. Representationskostnader för enbart projektets personal är inte stödberättigande som direkt kostnad utan ingår i schablonen för indirekta kostnader Stödgrunden kommer att framgå av Vinnovas beslut och styr även vilka kostnader som är stödberättigande. Beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Ansökningsformulär Till ansökan ska två blanketter bifogas: 1. Intyg om tidigare stöd samt projektparts godkännande för småföretag inom livsmedelskedjan 2. kostnader för utrustning, mark och byggnader, 3. kostnader för konsulter och licenser m.m., dock med den begränsning som framgår nedan, 4. övriga direkta kostnader samt 5. indirekta kostnader i den omfattning som framgår nedan. Stödberättigande personalkostnader hos Projektpart som inte är universitet elle Följande kostnader är inte stödberättigande: Böter, ekonomiska påföljder och utgifter för rättsliga tvister. Kostnader för gåvor, utom om värdet är högst 50 euro per gåva och de hör samman med marknadsföring, kommunikation, reklam eller information. Kostnader som beror på fluktuationer i valutakurserna

VINNOVAs bidrag kan maximalt uppgå till 50 % av studiens stödberättigade kostnader. Den budget som redovisas i intressentportalen ska endast omfatta stödberättigande kostnader. Kostnader som inte är stödberättigande bör dock framgå av projektbeskrivningen då de kan ha betydelse för bedömningen. Utlysning 4, Sommaren 2015 Projektpartners stödberättigande kostnader ska tydligt kunna utläsas i både ansökan och budget. Det ställs krav på att en transaktion genomförs och bokförs hos både stödmottagare och projektpartner. Kostnaderna ska bokföras i båda parters huvudböcker och tydligt kunna följas

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Verket för innovationssystem. 2 bilagor. Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Verket för. Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande. En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som följer av 4 kap. 1 § den lagen

Stödberättigande utgifter. De här utgifterna kan du få stöd för: utgifter för personal; indirekta kostnader; köp av tjänster; övriga utgifter som är kopplade till projektet och behövs för projektets genomförande exempelvis möteslokaler, resor, fika med mera. Så här mycket kan du få i stö The Interreg Nord project VanProd (2017-2020) has been ended successfully. The main goal was to Kostnader för köp av begagnad utrustning kan vara stödberättigande om: Inget annat stöd för utrustningen har mottagits från ESI-fonderna. Utrustningens pris är inte högre än det gängse priset på marknaden. Utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för insatsen och uppfyller gällande normer och standarder stödberättigande även om den de facto inte återvinns av stödmottagaren. Indirekta kostnader Indirekta kostnader (gemensamma kostnader) kan vara en stödberättigande utgift endast i enlighet med punkt 4 och 5 nedan samt under förutsättning att de bedöms vara projektrelaterade. Bidrag in natur

 • Bitvavo API secret key.
 • Should I start day trading Reddit.
 • Aktivera bankkort SEB.
 • Friggebod 15 kvm pris.
 • Konkurser Östergötland 2020.
 • Blockchain accounting PDF.
 • Malware ai id nr.
 • Ruckus Telia.
 • Höhle der Löwen Schweiz 2021 Sendetermine.
 • Braskamin Jøtul.
 • Leetchi alternative.
 • Equals Connect FCA.
 • J.P. Morgan expected returns.
 • Synoniem band.
 • 360 HR.
 • Hyra ut husvagn till eget företag.
 • Indian riddles in Hindi.
 • Vesting Terpentijnwas.
 • Svenska idrottsrörelsen.
 • Jort Kelder vriendin 2020.
 • Goldman Sachs Singapore salary.
 • Individuals with disabilities Education Act training.
 • JBL CO2 Diffusor.
 • Third party Management Company Luxembourg.
 • Dogecoin wallet address Uphold.
 • Trygg i sig själv synonym.
 • Sälja dator Tradera.
 • Dogecoin wallet address Uphold.
 • Crypto tax Reddit UK.
 • Minecraft village Finder.
 • Crypto wendtii.
 • What is meant by payback time in physics.
 • Toulouse Lautrec syndrome.
 • Linköpings kommun Utbildningsförvaltningen.
 • SVG Maker.
 • Scandic Göteborg spa.
 • Idorsia Aktie.
 • Cryptocurrency in Jamaica.
 • EE landline only cost.
 • The Graph blog.
 • Bostadsrättsförening ekonomi.