Home

Lagen om alternativa investeringsfonder

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

 1. Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) reglerar förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare), och i begränsad utsträckning de alternativa investeringsfonderna samt förvaringsinstituten. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare
 2. Alternativa investeringsfonder. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper
 3. Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare samt enhetliga regler när det gäller investerarskydd
 4. Lagens innehåll. 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar
 5. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. Lagen kompletteras av föreskrifter från Finansinspektionen. Förvaltarna följer liknande regler som de fondbolag som förvaltar värdepappersfonder, men de flesta fonderna omfattas inte av.

Fond: Alternativa investeringsfonder Finansinspektione

 1. Medel som tas emot med redovisningsskyldighet ska omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar. Lag (2017:1143). 5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond
 2. för fonder. Lagen reglerar till mestadels, som namnet antyder, förvaltningen av investerings-fonden och inte fonden i sig, vilket varit fallet i tidigare reglering. Ett resultat av regleringen är att ett stort antal företag faller under definitionen alternativa investeringsfonder, som tidigare hade varit oreglerade. Detta medför en utökad mängd regler för dessa företag och ny
 3. 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar
 4. Lag (2004:46) om investeringsfonder Departement Finansdepartementet Utfärdad 2004-02-19 Ändring införd SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2012:64
 5. 2 § Finansinspektionen ska en gång varje kvartal underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om alla tillstånd som beviljats enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap. 1 eller 4 § samma lag
 6. Sammanfattning. Föreskrifterna riktar sig till fondbolag och andra företag som förvaltar sådana fonder som inte är värdepappersfonder, t.ex. specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. De gäller i viss utsträckning även för utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder med verksamhet i Sverige
 7. Lagen om investeringsfonder reglerar såväl värdepappersfonder som specialfonder. Samlingsnamnet för dessa är investeringsfonder. Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller nämnda direktivs krav, främst vad gäller placeringsbestämmelser och riskspridningen

En förvaltare av alternativa investeringsfonder ( AIF-förvaltare) ska ha auktorisation enligt denna lag ( tillståndspliktig AIF-förvaltare) om den förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar. 1) inklusive tillgångar som förvärvats med användning av finansiell hävstång överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, eller. 2) överstiger. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder. Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k. alternativa investeringsfonder, regleras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även den lagstiftningen bygger på ett EU-direktiv; det s.k. AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund Managers Directive) Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och hur många tillgångar, fonden investerar i. I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder. Du som investerare köper andelar i fonden och värdet på investeringen påverkas sedan av.

Alternativa investeringsfonder Finansinspektione

2.1 Förslag till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder.. 13 2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken.. 70 2.3 Förslag till lag om ändring i kupongskattelage utfärdad den 19 juni 2013.I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2013:561) [5]. Dessa nya regler berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som inte är värdepappersfonder I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet) Ett fondbolag får investera tillgångar som tillhör en placeringsfond som det förvaltar i andelar i andra placeringsfonder eller fondföretag samt i andelar i AIF-fonder som är etablerade i EES-stater eller tredjeland och som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om AIF-fondernas syfte är att kollektivt investera medel som har anskaffats från allmänheten i sådana finansiella instrument eller andra likvida finansieringstillgångar som avses i 2, 4. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. 1 kap. Lagens innehåll, defini tioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder Lagens innehål Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder på Riksdagens webbplats. De allmänna reglerna för marknadsföring gäller. Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas. Läs mer om regler för marknadsförin

Mikael Spångberg i Davos 2020 | Brummer Play

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av. Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktione Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området investeringsfonder. Även bestämmelser om förvaltningsbolag och fondföretag med tillstånd enligt 1 kap. 8 § respektive 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder tas bort. Motsvarigheter till dessa bestämmelser införs i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder i den omfattning det är aktuellt. Från och me

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg. Ställningstaganden. Nyheter. Om. Hänvisningar och länkar. Rättigheter. Så fungerar Tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt. Äldreboende. Starkast anknytning till en fastighet när regelmässig. om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIMF-direktivet) som har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Reglerna i direktivet är tillämpliga på alla fonder som inte är värdepappersfonder, oavsett om Under 2013 överfördes bestämmelserna om specialfonder till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. År 2009 antog EU direktivet UCITS IV, en omarbetning av det gamla direktivet, vars huvudsyfte var att ytterligare stimulera europeisk fondmarknad. Direktivet genomfördes i lagen om investeringsfonder år 2011

lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) infördes valde lagstiftaren att ändra termino. Detta gjordes för att termino i inkomstskattelagen i möjligaste mån skulle stämma överens med termino i lagen om värdepappersfonder (LVF) och LAIF. Detta skedde eftersom orde Bestämmelser om AIF-förvaltare finns, förutom i denna lag, i föreskrifter och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och i genomförandeförordningarna till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, också i de tekniska standarder som avses i direktivet och som kommissionen antagit genom förordning eller beslut

Regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonde

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material SFS 2016:896 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sök i lagboken Sök. Bank- och finansmarknadsrätt. Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. alternativa investeringsfonder . Utfärdad den 16 maj 2019 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-valtare av alternativa investeringsfonder . dels att 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sex nya paragrafer, 8 kap. 27 a 27 d §§ och 10 kap SFS 2017:658 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sök i lagboken Sök. Bank- och finansmarknadsrätt. Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli. Vinge har en lång tradition av att arbeta med private equity- och fastighetsfonder och erbjuder såväl seminarier som individuella möten med fokus på den nya lagen

Lag (2004:46) om värdepappersfonder Svensk

 1. Om fastighetsinvesteringsfonder med formen specialinvesteringsfond stadgas utöver i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder också i lagen om placeringsfonder. EUD har i ovan nämnda domar i ärendet C-595/13 (Fiscale Eenheid X NV cs) ansett att även fastighetsinvesteringsfonder kan vara särskilda investeringsfonder som avses i mervärdesskattedirektivet
 2. SFS 2014:797 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens bes
 3. 5 § Finansinspektionen får i fråga om lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter om 1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket, ; 2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §
 4. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 1 kap. 5 § och 6 § 5 och 6 mom., 2 kap. 5 § 2 mom. 13 punkten och 6 § 1 mom., 5 kap. 2 § 5 punkten och 3 §, 13 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten, 14 kap. 1 § 1 mom. 3 punkten, 21 kap. 4 §, 22 kap. 1 § 1 mom.
 5. isteriets förordning 227/2014 (Finans
 6. 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar. Lagen är indelad i sexton kapitel. Dessa ä
 7. SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;utfärdad den 17 juni 2015.Enligt riksdagens bes

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Riksdagen antar 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624), 4. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument SFS 2018:544 Publicerad den 29 maj 2018Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonderUtfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 201 SFS 2017:658 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens bes

Lag (2004:46) om investeringsfonder Lagen

Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen 1. Med en alternativ investeringsfond menas i denna bilaga ett aktiebolag som är en alternativ investeringsfond enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL) 1 a § En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till investerare om andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i andra fall än det som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 4 ska när den utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3-6, 10, 17, 21, 23 och 27-29 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa

Regelverket om alternativa investeringsfonder - särskilt om tillämpningen på svenska aktiebolag I förarbetena till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder framhålls att definitionen av alternativ investeringsfond är vid och att det är svårt att överblicka alla de företeelser som kan komma att omfattas av begreppet investeringsfond (AIF) enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder (AIFL). Reglerna gäller för emittenten från och med den dag emittentens finansiella instrument ta Lagen om alternativa investeringsfonder: innebörd, konsekvenser och brister. Hemsedal, Christofer . Schön, Henrik . Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. 2013 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesi 3.3 Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 21 3.3.1 Kort om definitionen av en alternativ investeringsfond 21 3.3.2 AIF-förvaltaren 22 3.3.3 Förvaringsinstitut 23 3.3.4 Kort om tillståndsplikt och verksamhetskrav 24 3.4 Ett urval av företag som omfattas av LAIF 2

Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den för sådana värdepappersfonder enligt lagen [2004:46] om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g mervärdesskattedirektivet Omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet undantas från moms. Momslagen definierar värdepappershandel bland annat som förvaltning av värdepappersfonder (enligt lagen om värdepappersfonder) och specialfonder (enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder) Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar PDF. Litteratur - Introduktion till teori och analys PDF. Lyssna till Hallands författare. Ljuset kommer från Halmstad PDF. enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Styrelse Lars Melander, Ordförande Mikkel Mördrup, Ledamot Marie Friman, Ledamot Therece Selin, Ledamot Ledande befattningshavar LAIF lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder LHF lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument LIF LVF före ändringen 2013/07/22 LVF lagen (2004:46) om värdepappersfonder MiFID Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 apri

2013:10 Finansinspektione

Lag om förvaltare av alternativa 162/2014 - Uppdaterad

Det finns olika typer av fonder; värdepappersfonder, som regleras i lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt alternativa investeringsfonder (AIF:er) och specialfonder, som regleras i lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Inom ramen för vägledningen hanteras dessa under den gemensamma beteckningen fonder Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den för sådana värdepappersfonder enligt lagen [2004:46] om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g mervärdesskattedirektivet

I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Avsnittet innehåller också länkar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer och rekommendationer samt till Finansinspektionens ställningstaganden och tolkningar Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministerie Skatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9 § momslagen för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Skatteverket verkar nu svänga om kursen med hänsyn till EU-rätten och utvidga området för undantaget. Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild. LAF - Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonderfonder (2013:561) LFV - Lagen om värdepappersfonder (2004:46) MiFID II - Rådets direktiv om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.. Investeringsfonder, tillgångar och skulder 2016 FM0403 . I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten

Regelverket för fonder - Fondbolagens förenin

Alternativa investeringsfonder har friare placeringsregler än andra fonder och kravet på riskspridning är lägre. Till exempel finns inget krav på minst 16 olika bolag som i en värdepappersfond (UCITS). För alternativa investeringsfonder finns också en ökad risk efter-som de kan investera i lånade pengar. En alternativ investerings Lagstiftning om AIF-förvaltare Nationell lagstiftning. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226-231/2014 -Swedish UCITS Act /Lag 2004:46 om värdepappersfonder--Investment Funds (Implementation) Act /Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder-Financial Instruments Trading Act /Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument-Money Laundering and Terrorist Financing. En förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) ska ha auktorisation enligt denna lag (tillståndspliktig AIF-förvaltare) om den förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar 1) inklusive tillgångar som förvärvats med användning av finansiell hävstång överstiger tröskelvärdet 100 miljoner euro, elle Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar, Wolters Kluwer (Isbn: 9789139113904) hos Ord & Bok

regler för alternativa investeringsfonder enligt det liggande förslaget. Finansförbundet har emellertid några synpunkter på förslaget. Enligt 11 kap. 8 § i förslag till lag (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder skall en AIF-förvaltare vid förvärv a I lagrådsremissen föreslås att det införs bestämmelser i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som genomför de regler i.. Finansdepartementet. Finansmarknadsavdelningen. 103 33 Stockholm . DNR 2012-718-STA. ER REF Fi2012/3710 . Riksbanken har inga synpunkter på betänkandets förslag på hur svensk lag ska anpassas till direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) För mer information om vad bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder ska rapportera, se avsnitt 8. Generella anvisningar om vilka uppgifter som efterfrågas i undersökningarna ges i Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2018:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik. alternativa investeringsfonder Utfärdad den 17 oktober 2019 Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2013:587) om förval-tare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse. 5 §1 Finansinspektionen får i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder meddela föreskrifter o Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondbolaget är auktoriserat av Finansinspektionen att förvalta alternativa fonder och Fondbolaget iakttar värderingsprinciper enligt 9 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). 2. Förvaltade alternativa fonder Specialplaceringsfond Placeringsstrategi Värderin Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Föreskrifterna) Den nya lagen verkställer Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMD, 2011/61/EU). Implementeringen föranleder dessutom ändringar i 30 andra lagar, av vilka de viktigaste är lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen. Lagarna träder i kraft den 15 mars 2014 Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme

"Nothing happens, until something moves" - Nordic Cross

Fonden Mertzig Equity Fund Sweden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Tillstånd att bedriva fondverksamhet erhölls från Finansinspektionen den 18 mars 2010 och tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder erhölls från Finansinspektionen den 3 oktober 2014 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-valtare av alternativa investeringsfonder dels att 5 kap. 4 § ska upphöra att gälla NORAMA ALTERNATIVE INVESTMENTS AB, with head office in Malmö, Sweden is an authorized Alternativ Investment Fund Manager, AIFM according to the Swedish Alternative Investment Funds Managers Act, AIFMA, Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder and its related regulations FFFS (2013:10) finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade att bestämmelsen i 48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, endast är tillämplig i fråga om fusioner av värdepappersfonder och specialfonder som genomförs enligt lagen om värdepappersfonder respektive lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och att det övervägda förfarandet därför inte omfattas av bestämmelsen

Nordic Cross Small Cap Edge utsedd till årets nykomlingVärdeutveckling - Nordic CrossNya regler för AP-fonderna | lagenNotering av vinstandelsbevis i The Single Malt Fund AB» Adrigo Hedge | Adrigo Asset Management ABNordic Cross nyheter och månadsuppdatering - Stark börs
 • Byggdamm luftrenare.
 • Nmap localhost.
 • Bison arter.
 • På grund av synonym.
 • Verlustausgleich Kapitalvermögen.
 • Volvo Trucks market share.
 • 2011 Nobel Prize Physics.
 • Köpa mobil med abonnemang.
 • 50€ Steam Guthaben.
 • ABBA Melodifestivalen 1972.
 • Wallstreetbets Sverige.
 • Räkna ut justerat eget kapital.
 • KAVA Coin price prediction 2025.
 • Coinbase Australia.
 • Tradenet lawsuit.
 • Is Trezor beta wallet safe.
 • Half Dollar 1966.
 • Klusjes voor 11 jarige.
 • LKAB omsättning 2019.
 • Superior orbital fissure syndrome.
 • SRM Sikkim contact number.
 • Saudi Aramco IPO case study.
 • Master Finance.
 • DKB Order löschen Kosten.
 • 20 return on investment meaning.
 • Turbo Evo 9.
 • Bitvavo logo.
 • Typisk sd väljare.
 • Trafikverket huvudkontor stockholm.
 • Neosurf mobile payment.
 • Avdrag tillsynsresor skog.
 • Etf Тинькофф это.
 • You will be paid meaning in hindi.
 • Mail bitcoin uitbetaling.
 • CommSec education.
 • Booli Svedala.
 • Zu Bitpanda Pro wechseln.
 • Application of encoder.
 • Razer Kraken Ultimate Xbox One.
 • Martin Lewis Bitcoin.
 • Bitnovo frais.